Kết luận 05-KL/TU về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Tháng Tư 25, 2016 9:38 sáng

Kết luận 05 của Tỉnh ủy  về xiết chặt  kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang