Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn nội dung mức chi cho hoạt động KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Tháng Năm 5, 2016 4:45 chiều

Thong tu 125 2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn nội dung mức chi cho hoạt động KĐCLGD cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.