Tài liệu Công đoàn năm 2014-2015

- BC Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013 – 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015: Download QC xây dựng, quản lý, sữ dụng quỹ “ tình nghĩa”, quỹ “…