Công văn số 1988/KTKĐCLGD- KĐPT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc Xác yêu cầu, gợi ý, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

1988-KTKĐCLGD-KĐPT  ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc Xác yêu cầu, gợi ý, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  trường mầm non